Cập nhật vce mới nhất từ Examcollection.

VMware exam

Mã môn Tên môn Số câu Ngày cập nhật
1V0-601 VMware Certified Associate 6 - Data Center Virtualization Fundamentals 50 Dec 09,16
1V0-602 VMware Certified Associate 6 - Hybrid Cloud Fundamentals 50 Oct 18,16
1V0-603 Certification VMware Certified Associate 6 - Cloud Management and Automation Fundamentals 50 Nov 17,16
1V0-604 VMware Certified Associate 6 - Network Virtualization Fundamentals 50 Nov 21,16
1V0-605 VMware Certified Associate 6 - Desktop and Mobility Fundamentals 50 Oct 30,16
1V0-621 VMware Certified Associate 6 - Data Center Virtualization 51 Oct 19,16
2V0-620 vSphere 6 Foundations 175 Oct 23,16
2V0-621 VMware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization 235 Dec 04,16
2V0-621D VMware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization Delta 245 Nov 16,16
2V0-631 VMware Certified Professional 6 - Cloud Management and Automation Beta 110 Jun 11,16
2V0-641 VMware Certified Professional 6 - Network Virtualization Beta Exam 110 Aug 26,16
2V0-651 VMware Certified Professional 6 - Desktop and Mobility Beta 110 Aug 31,16
VCI550 VMware Certified Instructor on vSphere 5 270 Oct 15,16
VCP550 VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (vSphere 5.5 Based) 267 Nov 27,16
VCPC550 VMware Certified Professional -Cloud 284 Nov 10,16